تبدیل قرار داد های صحیح به باطل موارد باطل بودن معاملات هنگامی که یک قرارداد با رعایت تمامی قواعد و شرایط قانونی تشکیل می‌ شود، طرفین می­‌توانند در صورت وجود مواردی که قانونگذار ذکر نموده است، آن را برهم بزنند یا در برخی موارد هم قرارداد بدون اراده طرفین و به‌صورت خودکار برهم می‌ خورد….

هر معامله ای در حوزه املاک نیازمند توجه به چند اصل اساسی دارد که ارکان اصلی یک قراداد را تشکیل می دهد با این موارد بیشتر آشنا شوید تا دچار مشکل ثانویه نشوید! نکته مهم: درهر قرارداد چند نکته اصلی وجود دارد که ارکان آن قرارداد را تشکیل داده و بدون آنها قراردادها مبهم و…