هر معامله ای در حوزه املاک نیازمند توجه به چند اصل اساسی دارد که ارکان اصلی یک قراداد را تشکیل می دهد با این موارد بیشتر آشنا شوید تا دچار مشکل ثانویه نشوید! نکته مهم: درهر قرارداد چند نکته اصلی وجود دارد که ارکان آن قرارداد را تشکیل داده و بدون آنها قراردادها مبهم و…