رفع تصرف عدوانی

رفع تصرف عدوانی یکی از دعاوی رایج حقوقی که جنبه کیفری نیز دارد ، رفع تصرف عدوانی است در این دعوای حقوقی خواهان که سابقا متصرف مال غیر منقول بوده است ادعا می نماید که شخصی به نحوه غیر قانونی و بدون رضایت او ملک را از تصرف او خارج نموده و در حال حاضر…