تصرف عدوانی چیست؟ منظور از تصرف عدوانی یعنی هر شئ اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف و استیلاء شخص قرار دارد نشان دهنده این است که این شئ از آن اوست و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ که نزد دیگری می‌باشد صرفاً می‌تواند اقامه دعوی و از ادله ی…

رفع تصرف عدوانی

رفع تصرف عدوانی یکی از دعاوی رایج حقوقی که جنبه کیفری نیز دارد ، رفع تصرف عدوانی است در این دعوای حقوقی خواهان که سابقا متصرف مال غیر منقول بوده است ادعا می نماید که شخصی به نحوه غیر قانونی و بدون رضایت او ملک را از تصرف او خارج نموده و در حال حاضر…