اثبات مالکیت و دعوا بین خواهان ملک دعوای اثبات مالکیت چیست؟ طبق قانون مالک کسی است که سند به نام او می باشد اما بسیار پیش آمده است که بین دارندگان سند اختلاف در مالکیت پیش می آید ، اینجاست که دعوای اثبات مالکیت مطرح می شود . لازم است بدانیم که دو طرف این…