اراضی موات چیست؟

اراضی موات چیست؟ اراضی موات در لغت به زمین‌‌‌های مرده و بی‌جان و خشک و بایر و زمین‌‌‌های ویرانی که مالک نداشته باشد، گفته می‌‌شود. در اصطلاح حقوقی طبق ماده 27 قانون مدنی: «… اراضی موات، یعنی زمین‌‌‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.» البته به موجب ماده 3…