دعوای اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت مالکیت چیست: مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می‌تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد. دعوای اثبات مالکیت جزء دعاوی مالی می باشد . دعوای اثبات مالکیت: عنوان دعوی است…