اثبات مالکیت و دعوا بین خواهان ملک دعوای اثبات مالکیت چیست؟ طبق قانون مالک کسی است که سند به نام او می باشد اما بسیار پیش آمده است که بین دارندگان سند اختلاف در مالکیت پیش می آید ، اینجاست که دعوای اثبات مالکیت مطرح می شود . لازم است بدانیم که دو طرف این…

دعوای اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت مالکیت چیست: مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می‌تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد. دعوای اثبات مالکیت جزء دعاوی مالی می باشد . دعوای اثبات مالکیت: عنوان دعوی است…