فرایند کار پس از رزرو مشاوره

سه قدم تا برطرف شدن مسائل حقوقی شما

درصورت نیاز به وکیل وتقاضای شما قرارداد منعقد می گردد

موضوع دعوی بررسی و روندکار توضیح داده می شود.

برای فیکس کردن زمان مشاوره با شما تماس گرفته می شود.

دانش وتخصص،تعهدوپیگیری،نتیجه درخشان

گروه وکلای سیمرغ حق