کاری که ما انجام می دهیم

حوزه های فعالیت ما

دعاوی ابطال سند رسمی

 دعوایی که خواهان اعلان بی اعتباری یک سندرسمی یاعادی را ازجهات قانونی ازدادگاه درخواست می‌کند. درخواست ابطال متفاوت است مثل معامله ای که مبنای صدورسندبوده یاعدم رعایت مقررات درصدور سند و…

دعاوی اثبات مالکیت

اثبات مالکیت یکی از مباحث مهم بسیاری ازپرونده‌های دادگستری می‌باشد. دریک وضعیت معمولی قانون ثبت، مالک کسی است که سند به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا کسی که ملک برابر مقررات به او منتقل شده است.

دعوای خلع ید

خلع‌ ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی را دارد که مالک یک مال غیرمنقول به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه و از دادگاه تقاضای رفع تصرف تصرف غیرمجازمتصرف به همراه تحویل ملک را تقاضا می‌کند.

رفع تصرف عدوانی

این دعوی زمانی مطرح می شود که بر «تصرف متصرف» خلل یا مشکلی پیش بیاید یعنی با وجود متصرف بودن ودر اختیار داشتن و استفاده عملی ازمالی توسط متصرف، ثالثی جلوی اینگونه تصرفات راگرفته مزاحمت یا ممانعتی برای استفاده ایجاد نماید

الزام به تنظیم سند رسمی

در این دعوا، خواهان با توجه به اینکه نسبت به تعهدات خود در مقابل خوانده اقدامات لازم و تمام شروط ضمن عقد را انجام داده ولی شخص خوانده نسبت به انتقال سند یا الزام به تنظیم سند  ننموده است

ابطال معامله

در خصوص دعوی ابطال معامله یا قرارداد، سعی بر آن است که مواردی از ماده 190 قانون مدنی که در صورت عدم وجود آنها منجر به بطلان عقد گردیده را بررسی کرده و سپس آثاری که بر بطلان معامله وارد است را ارائه نماید.

استفاده ازمزایای مواد۶و۸

ماده 6- کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به در خواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد.

مطالبه نصاب مالکانه

ماده ۶ قانون اراضی شهری مقرر می دارد کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری دانسته‌اند مشروط بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته می شود تا عمران و احیا کنند و در صورت عدم عمران و احیا حق مذکور ساخت و زمین به دولت باز می‌گردد.

اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

از لحاظ اینکه هر کدام از این نوع اراضی، دارای شرایط و خصوصیات و آثاری است و برای دارنده این اراضی، تکالیفی بوجود می‌آید بر همین اساس تشخیص نوعیت این اراضی اهمیت بسزایی دارد.به همین علت مقنن در ماده 12 قانون زمین شهری، اقدام به تعیین کمیسیون ماده 12 نموده است تا با بررسی موقعیت اراضی، بر پایه ضوابط مقرر در آیین نامه و دستورالعمل مربوطه نسبت به اراضی تعیین تکلیف شود.

واگذاریهای حاکم شرعی و...

این دعوی زمانی مطرح می شود که بر «تصرف متصرف» خلل یا مشکلی پیش بیاید یعنی با وجود متصرف بودن ودر اختیار داشتن و استفاده عملی ازمالی توسط متصرف، ثالثی جلوی اینگونه تصرفات راگرفته مزاحمت یا ممانعتی برای استفاده ایجاد نماید

مطالبه نصاب مالکانه

در این دعوا، خواهان با توجه به اینکه نسبت به تعهدات خود در مقابل خوانده اقدامات لازم و تمام شروط ضمن عقد را انجام داده ولی شخص خوانده نسبت به انتقال سند یا الزام به تنظیم سند  ننموده است

تنفیذاسنادعادی

تنفیذ قرارداد به معنای اعتبار بخشیدن به مفاد و محتوای قرارداد بین اشخاص و به ‌عبارت دیگر، به اعلام وقوع معامله اطلاق می‌شود که در قالب قراردادهای عادی موضوعیت داشته و عموماً یک طرف قرارداد جهت استفاده از آثار حقوقی اعتبار قرارداد، متوسل به طرح دعوا به طرفیت طرف دیگر می‌گردد تا از این طریق به سند عادی خود اعتبار اسناد رسمی بدهد.

قراردادهای مشارکت در ساخت

این دعوی زمانی مطرح می شود که بر «تصرف متصرف» خلل یا مشکلی پیش بیاید یعنی با وجود متصرف بودن ودر اختیار داشتن و استفاده عملی ازمالی توسط متصرف، ثالثی جلوی اینگونه تصرفات راگرفته مزاحمت یا ممانعتی برای استفاده ایجاد نماید

تخلیه اماکن تجاری وسرقفلی

در این دعوا، خواهان با توجه به اینکه نسبت به تعهدات خود در مقابل خوانده اقدامات لازم و تمام شروط ضمن عقد را انجام داده ولی شخص خوانده نسبت به انتقال سند یا الزام به تنظیم سند  ننموده است

اراضی ملی واوقافی

در خصوص دعوی ابطال معامله یا قرارداد، سعی بر آن است که مواردی از ماده 190 قانون مدنی که در صورت عدم وجود آنها منجر به بطلان عقد گردیده را بررسی کرده و سپس آثاری که بر بطلان معامله وارد است را ارائه نماید.

فروش مال مشاع

این دعوی زمانی مطرح می شود که بر «تصرف متصرف» خلل یا مشکلی پیش بیاید یعنی با وجود متصرف بودن ودر اختیار داشتن و استفاده عملی ازمالی توسط متصرف، ثالثی جلوی اینگونه تصرفات راگرفته مزاحمت یا ممانعتی برای استفاده ایجاد نماید

فک رهن از ملک

در این دعوا، خواهان با توجه به اینکه نسبت به تعهدات خود در مقابل خوانده اقدامات لازم و تمام شروط ضمن عقد را انجام داده ولی شخص خوانده نسبت به انتقال سند یا الزام به تنظیم سند  ننموده است

مزاحمت وممانعت از حق

در خصوص دعوی ابطال معامله یا قرارداد، سعی بر آن است که مواردی از ماده 190 قانون مدنی که در صورت عدم وجود آنها منجر به بطلان عقد گردیده را بررسی کرده و سپس آثاری که بر بطلان معامله وارد است را ارائه نماید.

قلع وقمع بنا

این دعوی زمانی مطرح می شود که بر «تصرف متصرف» خلل یا مشکلی پیش بیاید یعنی با وجود متصرف بودن ودر اختیار داشتن و استفاده عملی ازمالی توسط متصرف، ثالثی جلوی اینگونه تصرفات راگرفته مزاحمت یا ممانعتی برای استفاده ایجاد نماید

تحویل وتسلیم مبیع

در این دعوا، خواهان با توجه به اینکه نسبت به تعهدات خود در مقابل خوانده اقدامات لازم و تمام شروط ضمن عقد را انجام داده ولی شخص خوانده نسبت به انتقال سند یا الزام به تنظیم سند  ننموده است

دعوای تخلیه

در خصوص دعوی ابطال معامله یا قرارداد، سعی بر آن است که مواردی از ماده 190 قانون مدنی که در صورت عدم وجود آنها منجر به بطلان عقد گردیده را بررسی کرده و سپس آثاری که بر بطلان معامله وارد است را ارائه نماید.

قلع وقمع بنا

این دعوی زمانی مطرح می شود که بر «تصرف متصرف» خلل یا مشکلی پیش بیاید یعنی با وجود متصرف بودن ودر اختیار داشتن و استفاده عملی ازمالی توسط متصرف، ثالثی جلوی اینگونه تصرفات راگرفته مزاحمت یا ممانعتی برای استفاده ایجاد نماید

تحویل وتسلیم مبیع

در این دعوا، خواهان با توجه به اینکه نسبت به تعهدات خود در مقابل خوانده اقدامات لازم و تمام شروط ضمن عقد را انجام داده ولی شخص خوانده نسبت به انتقال سند یا الزام به تنظیم سند  ننموده است

رفع تصرف عدوانی

در خصوص دعوی ابطال معامله یا قرارداد، سعی بر آن است که مواردی از ماده 190 قانون مدنی که در صورت عدم وجود آنها منجر به بطلان عقد گردیده را بررسی کرده و سپس آثاری که بر بطلان معامله وارد است را ارائه نماید.

مطالبه خسارت

این دعوی زمانی مطرح می شود که بر «تصرف متصرف» خلل یا مشکلی پیش بیاید یعنی با وجود متصرف بودن ودر اختیار داشتن و استفاده عملی ازمالی توسط متصرف، ثالثی جلوی اینگونه تصرفات راگرفته مزاحمت یا ممانعتی برای استفاده ایجاد نماید

فسخ معامله

در این دعوا، خواهان با توجه به اینکه نسبت به تعهدات خود در مقابل خوانده اقدامات لازم و تمام شروط ضمن عقد را انجام داده ولی شخص خوانده نسبت به انتقال سند یا الزام به تنظیم سند  ننموده است

تصرف عدوانی

در خصوص دعوی ابطال معامله یا قرارداد، سعی بر آن است که مواردی از ماده 190 قانون مدنی که در صورت عدم وجود آنها منجر به بطلان عقد گردیده را بررسی کرده و سپس آثاری که بر بطلان معامله وارد است را ارائه نماید.

وکیل های ما

با وکلای ما آشنا شوید کنید

Counter Icon
10213 +

پرونده بسته شد

Counter Icon
4532 +

وکلای خبره

Counter Icon
1215 +

مشتریان قابل اعتماد

Counter Icon
12045 +

پرونده موفق